MAKER’S LAB KURZUSON, WORKSHOPON ÉS TÁBORBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak: 

 

Maker’s Lab Iskola:             jelenti az alábbi céget, melynek:

                 cégneve: Makers Lab Hungary Kft
                 bejegyzési száma (cégjegyzékszáma): 14-09-319680
                 székhelye: 7400, Kaposvár, Roboz István út 25/3
                 adószáma: 32129041-2-14
 

 

                 törvényes képviselője: Géczi Márton
Makers Lab Hungary Kft:

 

a 14-09-319680 szám alatt és a 7400, Kaposvár Roboz István út 25/3. szám alatti székhellyel bejegyzett gazdasági társaság, mely a Maker’s Lab knowhow jogosultja.
Kurzus: 

 

az a Maker’s Lab know-how szerint megszervezett és lebonyolított iskolai rendszeren kívüli oktatás, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Maker’s Lab Iskola vállalkozik.
Tábor: 

 

az a Maker’s Lab know-how szerint megszervezett és lebonyolított Maker’s Lab Tábor, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Maker’s Lab vállalkozik. Tábor nyáron és szezonálisan is kerülhet megszervezésre.
Workshop:  az a Maker’s Lab know-how szerint megszervezett és lebonyolított Maker’s Lab Workshop, melynek megszervezésére, lebonyolítására a Maker’s Lab vállalkozik.
   
Diák: 

 

az a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 7-14 éves kor közötti gyermek, aki a Kurzuson, illetve a Táborban résztvevőként részt vesz.

Törvényes Képviselő:             a Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában a Diák gyámja.

 

Maker’s Lab Tanév:                azon időszak, melynek időtartama alatt a Kurzus megszervezésre és lebonyolításra kerül, mely általában egy naptári év szeptember hónapjában kezdődik (kezdő nap) és az ezt követő naptári év júniusában ér véget (befejező nap). Egy Maker’s Lab Tanév egy őszi és egy tavaszi félvére oszlik. A Maker’s Lab a fentiektől eltérő tanévet is szervez, melyek mindegyike 33 heti foglalkozásból áll

 
Szerződés:

 

a Törvényes Képviselő és a Maker’s Lab Iskola között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján a Maker’s Lab Iskola a Diák részére

a) a képzést biztosítja egy kiválasztott Kurzuson, vagy

b)      a Tábort megszervezi és lebonyolítja, vagy

c)      a Workshopot megszervezi és lebonyolítja,

míg a Törvényes Képviselő a Kurzus, a Tábor vagy a Workshop megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Kurzuson, Táborban vagy Workshopon való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet a Maker’s Lab Iskola javára.

Díj

 

a Szerződés alapján a Maker’s Lab Iskolának fizetendő ellenszolgáltatás a Szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokért, melynek elnevezése Kurzus esetén „a Kurzus díj”, Tábor esetén „a Részvételi díj”, Workshop esetén „Workshop díj”.
Platform:

 

a Maker’s Lab Iskola eredményes működtetése érdekében megalkotott és elektronikusan elérhető oktatási platform szoftver, mely tartalmazza a Maker’s Lab know-how részét képező tananyagot, óravázlatokat és mintafeladatokat.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A Maker’s Lab know-how, melynek lényege, hogy az összefoglalja azokat a módszereket, melyek felhasználásával 6-18 éves gyermekeket lehet játékosan, de szervezett keretek között számítógépes programozásra és digitális készségfejlesztésre oktatni. A Maker’s Lab know-how alapján ún. Maker’s Lab Iskolák jöttek létre, melyek a Maker’s Lab know-how szerint működő oktatási központok.

 

 1. A Maker’s Lab Iskola vállalja, hogy Diákok részére Kurzusokat, Táborokat és Workshopokat szervez és bonyolít, illetve a Táborokon a Diákok javára egyéb programokat és szolgáltatásokat biztosít a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, Díj megfizetése ellenében.

 

 1. A KURZUS, TÁBOR ÉS A WORKSHOP MEGHIRDETÉSE

1.1. Az egyes Kurzusok Maker’s Lab Tanévének előrelátható időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, a Maker’s Lab Iskola által az egyes Kurzusokban nyújtott szolgáltatások és a Kurzus díja a www.makerslab.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Kurzust a Maker’s Lab Iskola szervezi a Kurzus helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Kurzuson nyújtott szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma és módszere minden Maker’s Lab Iskolában azonos. A Maker’s Lab Iskola helyszíne, elérhetőségei a www.makerslab.hu honlapon kerülnek feltüntetésre.

 

1.2. A Tábor pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, a Maker’s Lab által a Táborban nyújtott szolgáltatások és a Tábor Részvételi díja a www.makerslab.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Tábort a Maker’s Lab Iskola szervezi a Kurzus helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Táborban nyújtott oktatási szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma és módszere minden Maker’s Lab Iskolában azonos.

 

1.3. A Workshop pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, témája, és a Maker’s Lab által a Workshopon nyújtott szolgáltatások és a Workshop díja a www.makerslab.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Workshopot a Maker’s Lab Iskola szervezi a Workshop helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével. A Workshopon nyújtott oktatási szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma és módszere minden Maker’s Lab Iskolában azonos.

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. Kurzuson, Táborban vagy Workshopon való részvételre a Szerződés a Maker’s Lab Iskola és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.

 

2.2. Kurzuson, Táborban vagy Workshopon való részvételre jelentkezni a https://makerslab.hu/ honlapon kiválasztott Maker’s Lab  Iskola Kurzusra, Táborra vagy Workshopra való részvételre szóló Jelentkezési Adatlap kitöltésével, majd annak a beiratkozás gombra kattintva a hello@makerslab.hu e-mail címre való megküldésével lehet.

 

2.3. A Jelentkezési Adatlap kitöltésekor a 14. életévét még be nem töltött kiskorú Diák helyett a Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselője köteles kitölteni, míg az a Diák, aki a Jelentkezési Lap kitöltésekor a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen a Jelentkezési Adatlapot Törvényes Képviselőjével együttesen köteles kitölteni. A Maker’s Lab Iskola a 14 éven aluli Diák esetében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Diák Törvényes Képviselőjének önálló, míg 14 éven felüli Diák esetében a Diák és Törvényes Képviselője együttes nyilatkozatának tekinti a Szerződés megkötése érdekében. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Törvényes Képviselő, illetve a 14 éven felüli Diák esetében, maga a Diák is feltétlen felelősséget vállal.

 

2.4. A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikusan megküldi beiratkozás gombra való kattintással a Maker’s Lab Iskolának a jelentkezési Adatlap hello@makerslab.hu e-mail címre. A jelentkezési lap elküldésével a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési Adatlap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, ha a jelentkezést a Maker’s Lab Iskola a jelen ÁSZF szerint visszaigazolja. A megküldés előtt a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Maker’s Lab iskola Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és ezek elfogadásáról a megfelelő helyekre kattintva, vagy jelölve külön-külön nyilatkozni. A Jelentkezési Adatlap megküldését megelőzően a Jelentkezési Adatlap tartalma ellenőrizhető és javítható.

 

2.5. Kurzusra vonatkozó speciális szerződéskötési szabályok

2.5.1. Jelentkezni Kurzusra a www.makerslab.hu honlapon megnyitott kurzusokra folyamatosan lehet.

 

2.5.2. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Maker’s Lab  Iskola a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy a Maker’s Lab  Iskola és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött, de a Maker’s Lab  Iskola fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailbe írt egyes feltételek – így különösen az, hogy a Kurzus mely napokon kerül megtartásra, illetve a Kurzus pontos díja, a díj tekintetében érvényesíthető esetleges kedvezmények alkalmazásával – utóbb, de még a Kurzus kezdő napját megelőzően módosulhatnak.

 

2.5.3. A Szerződés a Maker’s Lab Iskola és a Törvényes Képviselő között a 2.5.2 pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint.

 

2.6. Workshopra vonatkozó speciális szerződéskötési szabályok

2.6.1. Jelentkezni Kurzusra az www.makerslab.hu honlapon megnyitott jelentkezési időszak alatt lehet.

 

2.6.2. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Maker’s Lab  Iskola a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy a Maker’s Lab  Iskola és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött, de a Maker’s Lab  Iskola fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailbe írt egyes feltételek – így különösen az, hogy a Workshop mely napokon kerül megtartásra, illetve a Workshop pontos díja, a díj tekintetében érvényesíthető esetleges kedvezmények alkalmazásával – utóbb, de még a Workshop kezdő napját megelőzően módosulhatnak.

 

2.6.3. A Szerződés a Maker’s Lab Iskola és a Törvényes Képviselő között a 2.6.2 pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint.

 

2.7. Táborra vonatkozó speciális szerződéskötési szabályok

2.7.1. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Maker’s Lab Iskola a Jelentkezési Adatlapon a Diák Törvényes Képviselője e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja a Jelentkezési Adatlap tartalmát, továbbá megadja a Részvételi díj előlegének megfizetésére vonatkozó összeget és a fizetéshez szükséges banki adatokat (előlegbekérés).

 

2.7.2. A Szerződés a Maker’s Lab Iskola és a Törvényes Képviselő között a 2.6.1 pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint.

 

2.8. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve: magyar. A Szerződés visszakereshető a Maker’s Lab iskola ügyféladatbázisában.

 

2.9. A Maker’s Lab Iskola a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti

tájékoztatása az iskola oldalán elérhető.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, KÉPMÁS FELHASZNÁLÁSA

3.1. A Jelentkezési Adatlap kitöltésekor és a Maker’s Lab  Iskola részére történő elektronikus út igénybevételével való megküldésekor (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő, illetve korlátozottan cselekvőképes Diák esetén a Diák is, tudomásul veszi és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata  (a) az SZK Kft. részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá

(b) az SZK Kft. részéről a Maker’s Lab Iskola részére, a Kurzus, Tábor vagy Workshop sikeres szervezése érdekében, így elsődlegesen annak biztonságos lebonyolítása, az oktatási és egyéb programok összeállítása, a Kurzus, Tábor vagy Workshop díj számlázása, továbbá marketing célból továbbításra kerüljön, melyeket Maker’s Lab  Iskola ugyanezen célokból feldolgozhat és felhasználhat.”

 

3.2. A Maker’s Lab Iskola tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy a Kurzuson, Workshopon illetve a Táborban, annak során, idején – akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon – video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultjai a Maker’s Lab Iskola és az SZK Kft. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Kurzus, Workshop és a Tábor hangulatát, az ott folyó oktatást, a Kurzus, Workshop és a Tábor eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzétéve a https://Maker’s Lab.hu/  honlapon, az a Maker’s Lab Iskola Youtube felületén és a Maker’s Lab Iskola közösségi média felületein (pl. Facebook, Instagram, Twitter) továbbá sajtóban, prezentációban és bemutatókon. A Felvételek kezelésének jogalapja az SZK Kft. mint adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a Felvételeket a fent meghatározott célokból kezelhesse (közzététel saját honlapján, közösségi média felületein stb.). További információkért kérjük, tekintse meg Adatkezelési Tájékoztatónkat: https://Maker’s Lab.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Törvényes Képviselő, illetve a 14. életévét betöltött Diák esetén maga a Diák is bármikor, a hello@makerslab.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti azt, hogy a Diákról készült Felvételek ne – vagy korlátozottan kerüljenek felhasználásra, illetve kerüljenek törlésre.

 

 1. A DÍJ

4.1.      A Kurzus díj megfizetésének speciális feltételei

4.1.1. A Kurzus díja a https://Maker’s Lab.hu/  honlapon kerül meghirdetésre, azonban a Kurzus díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

4.1.2. A Kurzus díjából a Maker’s Lab Iskola a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezettek szerint kedvezményt biztosíthat. A Maker’s Lab Iskola önállóan dönti el, hogy az 1. számú mellékletben írt egyes kedvezményfajták közül melyiket és milyen mértékben biztosítja. A Maker’s Lab Iskola továbbá az ÁSZF 1. számú mellékletében részletezetteken túlmenően is biztosíthat kedvezményt a Diák részére.

 

4.1.3. A Maker’s Lab Iskola az elektronikusan beérkezett Jelentkezési Adatlapot megvizsgálja a tekintetben, hogy az általa alkalmazandó kedvezmények milyen körben és mértékben alkalmazhatók a Jelentkezési Adatlap szerinti Diákra és a választott Kurzusra. Amennyiben kedvezmény alkalmazható, úgy az igénybe vehető kedvezménny(ek)el csökkentett Kurzus díjról – az érvényesített kedvezmények és azok mértékének megjelölésével – értesíti a Törvényes Képviselőt a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenettel, legkésőbb az 5. pont szerinti tájékoztató megküldésével. Amennyiben a Törvényes Képviselő a részére küldött elektronikus üzenet megküldésétől számított 8 napon belül a Kurzus díja tekintetében kifogást nem tesz, úgy a módosított Kurzus díját a Törvényes Képviselő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Kifogás esetén a kifogást a Maker’s Lab  Iskola megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén a Kurzus díját a kifogásnak megfelelően állapítja meg. A kifogás részben vagy egészben való megalapozatlansága esetén a Felek kötelesek egyeztetni egymással. Amennyiben a Kurzus díja tekintetében az egyeztetés első napját követő 8 napon belül nem jön létre megegyezés a Felek között, úgy a Szerződés az egyeztetés első napját követő kilencedik napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

4.1.4. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Kurzus díja egy Maker’s Lab Tanévre vonatkozó időszakra kerül megállapításra, melyet a Törvényes Képviselő a Maker’s Lab Tanév naptári hónapjai alatt, havi egyenlő részletekben (a továbbiakban: Díjrészlet) fizet meg, függetlenül attól, hogy egy adott naptári hónapban mennyi óra kerül megtartásra. Amennyiben a Kurzus egy adott naptári hónap egy részében kerül csak megtartásra a Kurzus Maker’s Lab Tanévének kezdő vagy befejező időpontja miatt (a továbbiakban: Törthónap), úgy az adott naptári hónapra vonatkozó Díjrészlet mértékéről a Maker’s Lab Iskola e-mail útján az 5. pont szerinti tájékoztatóban értesíti a Törvényes Képviselőt.  Olyan Diák Kurzuson való részvételéért, akinek a Kurzusra való jelentkezése a Kurzus kezdő napját követő 21 napon belülre esik, a Kurzus kezdő napjától kezdődően köteles a Törvényes Képviselő Kurzus díját megfizetni.

 

4.1.5. A Kurzus díját, illetve az esedékessé vált Díjrészletet abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére a Maker’s Lab Iskola a Kurzus tananyaga pótlására megfelelő időt biztosít, melynek részletes feltételeit a Maker’s Lab Iskola e-mail útján megküldi a Törvényes Képviselőnek.

4.1.6. Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Kurzus díjának egyes Díjrészletei a Maker’s Lab Tanév során minden naptári hónap nyolcadik napjáig előre esedékes. Az esedékes Díjrészletről a Maker’s Lab Iskola minden naptári hónap első napjáig számlát küld. A Törthónapra járó Díjrészlet díját a Maker’s Lab Iskola jogosult a Törthónapot követő vagy az azt megelőző teljes naptári hónapra járó Díjrészlettel részben, vagy egészben együtt számlázni, mely esetben mindkét Díjrészlet a számla kiállításától számított nyolc napon belül esedékes.

 

4.2.      A Workshop díj megfizetésének speciális feltételei

4.2.1. A Workshop díj és annak fizetési feltételei a https://Maker’s Lab.hu/   honlapon kerülnek meghirdetésre a Maker’s Lab   iskola oldalán, azonban a Kurzus díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.

 

4.2.2. A Maker’s Lab Iskola az elektronikusan beérkezett Jelentkezési Adatlapot megvizsgálja a tekintetben, hogy az általa alkalmazandó kedvezmények milyen körben és mértékben alkalmazhatók a Jelentkezési Adatlap szerinti Diákra és a választott Workshopra. Amennyiben kedvezmény alkalmazható, úgy az igénybe vehető kedvezménny(ek)el csökkentett Workshop díjról – az érvényesített kedvezmények és azok mértékének megjelölésével – értesíti a Törvényes Képviselőt a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenettel, legkésőbb az 5. pont szerinti tájékoztató megküldésével. Amennyiben a Törvényes Képviselő a részére küldött elektronikus üzenet megküldésétől számított 8 napon belül a Workshop díja tekintetében kifogást nem tesz, úgy a módosított Workshop díját a Törvényes Képviselő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Kifogás esetén a kifogást a Maker’s Lab  Iskola megvizsgálja és annak megalapozottsága esetén a Workshop díját a kifogásnak megfelelően állapítja meg. A kifogás részben vagy egészben való megalapozatlansága esetén a Felek kötelesek egyeztetni egymással. Amennyiben a Workshop díja tekintetében az egyeztetés első napját követő 8 napon belül nem jön létre megegyezés a Felek között, úgy a Szerződés az egyeztetés első napját követő kilencedik napon minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

4.2.3. Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Workshop teljes díját egy összegben előre, illetve ha a Maker’s Lab Iskola lehetővé teszi a díj több részletben történő megfizetését, akkor az esedékes Díjról vagy az egyes Díjrészletről a Maker’s Lab Iskola a Workshop kezdő időpontját megelőző időpontban számlát küld. A Workshop Díját, illetve az esedékessé vált Díjrészletet abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl.megbetegedés).

 

4.3.      A Tábor Részvételi díj megfizetésének speciális feltételei

4.3.1. A Törvényes Képviselő a Részvételi díjat két részletben fizeti meg.

 

4.3.2. Részvételi díjelőleg: a Maker’s Lab Iskola által a Törvényes Képviselő részére küldött visszaigazolásban (lásd.: 2.7. pont) meghatározott összeg. Az előleg a visszaigazolás megküldésének időpontját követő 8 napon belül esedékes. A megfizetett előlegről a Maker’s Lab Iskola elektronikus előlegszámlát állít ki utólag, az előleg Maker’s Lab  Iskola bankszámláján történő jóváírását követően.

 

4.3.3. A Részvételi díj előleggel nem fedezett részét a Tábor kezdő időpontját megelőző nyolcadik napig kell legkésőbb megfizetni, mely díjrészről a Maker’s Lab Iskola számlát állít ki és küld meg a Törvényes Képviselő részére.

4.4. Valamennyi Díjfizetést átutalással kell teljesíteni a Díjról vagy annak egy részéről kiállított díjbekérőn, illetve a számlán megjelölt bankszámlára utalással. Az utalások közlemény rovatába fel kell tűntetni a Diák pontos nevét, a díjbekérő, illetve a számla sorszámát. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést a Maker’s Lab nem tudja beazonosítani és nemteljesítettnek tekintheti.

 

4.5. A Díjjal kapcsolatos valamennyi számviteli bizonylat elektronikus megjelenési formában kerül kiállításra. Az elektronikus megjelenési formában kiállított díjbekérő, számla és egyéb bizonylat a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként kerül elektronikusan megküldésre a Törvényes Képviselő részére.

 

4.6. A Maker’s Lab érdeke, hogy minél több gyermekkel ismertesse meg a Maker’s Lab módszert. Ennek érdekében harmadik személyekkel, mint partnerekkel olyan megállapodásokat köt, melyek alapján a Díj fizetését a Diák érdekében, a Törvényes Képviselő helyett, részben vagy egészben ezen partner teljesíti.

Ennek igénybevételéhez promóciós kód kerül kiadásra a Diák és a Törvényes Képviselő részére. A promóciós kód alapján a Maker’s Lab ellenőrizheti, hogy az a Diák, akinek az érdekében a partner Díj fizetést teljesít valóban jogosult-e a partner által nyújtott fizetés igénybevételére.

A promóciós kódhoz kapcsolódó többlet-szolgáltatások igénybevétele külön adatkezelésnek minősül, melynek jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679. számú Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) f) pontja, a Maker’s Lab és a Diák jogos érdeke. A Maker’s Lab érdeke, hogy partnerein keresztül elérhetővé tegye Diákok egy preferált csoportja részre a Kurzust, illetve a Tábort. A Diáknak szintén jogos érdeke a partner által nyújtott kedvezmény igénybevétele, melyhez elegendő megadnia személyes adatait ebből a célból. A promóciós kód igényléséhez szükséges adatkezelés a fent megfogalmazott célok megvalósítása érdekében szükséges, azokhoz viszonyítottan arányos mértékben korlátozza az érintettek információs önrendelkezési jogát.

A jelen pont szerinti esetekben a fizetés jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő feltételiről az SZL Kft vagy a Maker’s Lab  Iskola külön tájékoztatja a Törvényes Képviselőt. Rögzítendő, hogy a Díj azon részének fizetési feltételei tekintetében, melyet ezen esetekben nem harmadik személy fedez, a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS A KURZUSRÓL, WORKSHOPRÓL ÉS A TÁBORRÓL

5.1. A Kurzussal kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Maker’s Lab Iskola a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Kurzus kezdő napját megelőzően. A Kurzus első napján a Maker’s Lab Iskola a Diákokat regisztrálja.

 

5.2. A Workshop kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról a Maker’s Lab Iskola a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Workshop kezdő napját megelőzően.

 

5.3. A Táborral kapcsolatos egyes információkról a Maker’s Lab Iskola a Törvényes Képviselő email címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot a Tábor kezdő napját megelőzően. A tájékoztató melléklete az ún. egészségügyi nyilatkozat. A Tábor első napján a Maker’s Lab Iskola a Diákokat regisztrálja. A regisztráció során a Diák, illetve Törvényes Képviselője köteles átadni a Maker’s Lab Iskola képviselőjének a Törvényes Képviselő, illetve 14. életévét betöltött kiskorú esetén a Diák által is aláírt, a Diákra vonatkozó egészségügyi nyilatkozatot.

 

 1. A Diák a Kurzus, a Workshop illetve a Tábor ideje alatt a Maker’s Lab Iskola felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési Adatlapon köteles tájékoztatni a Maker’s Lab Iskolát a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák:

(a)            rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;

(b)            valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;

(c)            bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;

(d)            étel, illetve ital érzékenysége áll fenn;

(e)            szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd;

(f)             a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.

A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős.

A Maker’s Lab Iskola a fenti adatokat a Szerződés teljesítése érdekében a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor befejező időpontjától számított 30 napig megőrzi.

 

 1. A Maker’s Lab Iskola és a képviseletében eljáró munkatársak a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszik a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. A Maker’s Lab Iskola és a képviseletükben eljáró oktatók, táborvezetők, animátorok a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor magas színvonalon történő megszervezésért és lebonyolításért, továbbá az oktatási és szabadidős programok magas színvonalon történő megtartásáért.

 

 1. A KURZUS ÉS A WORKSHOP TANÓRÁINAK MEGTARTÁSA, AZ AZOKON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

8.1. A Kurzus és a Workshop tanórái általában hétköznap, illetve szombaton kerülnek megtartásra az Maker’s Lab.hu honlapon meghirdetett időpontokban. Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Kurzus vagy a Workshop tanóráját önállóan hagyhatja el a Kurzus vagy a Workshop tanórájának befejezését követően. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Kurzus vagy a Workshop tanórájának befejezését követően. Ez utóbbi esetben a Maker’s Lab Iskola – a Diák biztonsága érdekében – a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.

 

8.2. Amennyiben a Diák a Kurzus valamely tanóráját valamely okból elmulasztja, úgy a mulasztott tanóra tananyagának pótlására a Maker’s Lab Iskola pótlást biztosít, melynek feltételeit az 5. pont szerinti tájékoztatóban közli. A pótlásról minden esetben a Maker’s Lab Iskola vezetője/koordinátora egyeztet a Törvényes Képviselőjével. Egy félévben maximum három alkalommal köteles pótlást biztosítani a Maker’s Lab Iskola.

 

8.3. A Kurzus és a Workshop helyszínén, a tanórákon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Maker’s Lab Iskola felelősséget nem vállal.

 

8.4. A Diák és a Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Kurzus és a Workshop tanóráin.

 

8.5. Mind a Diák, mind a Törvényes Képviselő köteles követni a Maker’s Lab Iskola házirendjének utasításait a Kurzus és a Workshop tanóráin, mely házirend elérhető az 5. pont szerinti elektronikus üzenetben meghatározottak szerint.

 

 1. A TÁBOR MEGTARTÁSA, AZ AZOKON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

9.1. A Tábor pontos, naponta érvényes kezdési és befejezési időpontját a Maker’s Lab Iskola a www.makerslab.hu honlapon teszi közzé és az 5. pont szerinti tájékoztatóban közli a Törvényes Képviselővel. Ha a Törvényes Képviselő úgy rendelkezik, a 12 éven felüli Diák a Tábort önállóan hagyhatja el a Tábor napi idejének a végén. Egyéb esetben a Diákot kizárólag a Diák Törvényes

Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt egyéb személy viheti el a Táborból. Ez utóbbi esetben a Maker’s Lab – a Diák biztonsága érdekében – a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.

 

9.2. A Tábor helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért a Maker’s Lab Iskola felelősséget nem vállal.

 

9.3. A Diák és Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Tábor sport- és egyéb játékprogramjain.

 

9.4.  Mind a Diák, mind a Törvényes Képviselő köteles követni a Tábor rendjének utasításait a Táborozás során, mely táborrend elérhető az 5. pont szerinti elektronikus üzenetben meghatározottak szerint.

 

 1. A MAKER’S LAB ONLINE TANÓRÁINAK MEGTARTÁSA, AZ AZOKON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

Jelen részvételi feltételek célja a diákok védelme, valamint a Maker’s Lab Online oktatás (kurzusok, workshopok és táborok) hatékonyságának növelése. A Maker’s Lab Online oktatás megfizetésével, használatával vagy a diákok számára a bármilyen formájú használat engedélyezésével a Törvényes képviselő és a Diák elfogadja, hogy a Törvényes képviselő és a Diák teljes mértékben betartja a részvételi szabályokat

 

10.1. Magatartási szabályok: A Diák és Törvényes képviselője kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a magatartási szabályokat. A Diák és Törvényes képviselője megérti és egyetért, hogy be kell tartaniuk az alábbiakban bemutatott viselkedési szabályokat. A Diáknak és a Törvényes Képviselőnek a viselkedési szabályoknak megfelelően kell viselkednünk, ellenkező esetben a Diák Maker’s Lab Online oktatás részvételét meg lehet szüntetni, ha viselkedése vagy hozzáállása jelentősen megzavarja az oktatást vagy a résztvevőket a Maker’s Lab munkatársai, oktatói szerint. A Diák és a Törvényes Képviselő megérti, hogy a Maker’s Lab fenntartja a jogot, hogy a magatartási szabályok bármelyikének megsértése esetén előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse a Diák Maker’s Lab Online oktatásban való részvételét. Nem jár díj visszatérítés azokra a programokra, amelyekre a Törvényes képviselő vagy a Diák viselkedési szabályok megszegése miatt nem csatlakozhat. Azt is tudomásul veszi, hogy a Diák részvétele alapján a Maker’s Lab dönthet úgy, hogy a Maker’s Lab Online oktatás nem megfelelő és/ vagy produktív környezet a Diák számára. Ebben az esetben a Maker’s Lab visszavonhatja a részvételt és nem jár díj visszatérés. A Maker’s Lab nagy erőfeszítéseket tesz a diákokkal való minőségi kapcsolat kialakítására, azonban előfordulhat nagyon ritka esetben, hogy a Diáknak nem megfelelő az online környezet a tanuláshoz.

 

A Diáknak és a Törvényes képviselőnek mindig: 

 • be kell tartania a Maker’s Lab viselkedési szabályait,
 • megfelelő környezetben kell részt vennie az órákon,
 • megfelelően öltözetben kell megjelenni az órákon,
 • be kell tartani az oktatás során és részeként használt webhelyek használati feltételeit, ideértve a jogszabályilag meghatározott korosztályi besorolást is,
 • csak az órákhoz illő és megfelelő tartalmat oszthat meg.

 

A Diák és a Törvényes képviselő az online oktatás során soha: 

 • nem zaklathat, félemlíthet meg másokat,
 • nem zaklathat szexuálisan másokat,
 • nem viselkedhet erőszakosan vagy nem fenyegethet meg másokat,
 • nem adhatja ki magát más személynek,
 • nem használhat nem megfelelő hangnemet,
 • nem használhatja a szolgáltatást vagy a szolgáltatás részeként nyújtott anyagokat törvénytelen vagy erkölcstelen tevékenységhez,
 • nem használhat pornográf vagy más nem megfelelő tartalmat (beleértve a szexuális, erőszakos tartalmakat, a rasszizmust, a zaklatást stb.) az óra során, vagy az órán kívül az oktatóval kapcsolatba lépve,
 • nem veheti fel a kapcsolatot az oktatóval órán kívül,
 • nem oszthatja meg az órák tartalmát harmadik személlyel,
 • nem teheti közzé nyilvánosan az órákat, azok anyagát.

 

A Diáknak és a Törvényes képviselőnek mindig: 

 • be kell tartania a Maker’s Lab viselkedési szabályait,
 • megfelelő környezetben kell részt vennie az órákon,
 • megfelelően öltözetben kell megjelenni az órákon,
 • be kell tartani az oktatás során és részeként használt webhelyek használati feltételeit, ideértve a jogszabályilag meghatározott korosztályi besorolást is,
 • csak az órákhoz illő és megfelelő tartalmat oszthat meg,
 • csak azok a diákok vehetnek rész, akik az online oktatásra be vannak regisztrálva.

Biztonsági okokból a Maker’s Lab minden csoportról videofelvételt készíthet, melyet egy hétig tárolhat. A viselkedési szabályok vélt megszegése esetén a Törvényes képviselő megkaphatja a felvétel másolatát, ha azt e-mailben kéri a hello@makerslab.hu címen. Az Maker’s Labnak joga van megtagadni a teljesítést.

 

10.2. Maker’s Lab online Programok

 

 1. Online csoportok
 • A csoportok és a regisztráció a Maker’s Lab weboldalán jelennek meg. (https://makerslab.hu/ )
 • Minden csoport 90 perces, és a csoportban nem lehet több, mint 6 résztvevő.
 • A fizetendő díj és a fizetés módja a Maker’s Lab weboldalon található: https://makerslab.hu/ . Az ár nem visszatérítendő és az elmulasztott alkalmak nem pótolhatóak, vagy azok ára nem visszatéríthető.
 • Csak a csoportba regisztrált Diákok vehetnek részt az oktatásban.
 • A csoportokban elérhető tananyag a Maker’s Lab által lett meghatározva.

Biztonsági okokból a Maker’s Lab minden csoportról videofelvételt készít, melyet egy hétig tárol. A viselkedési szabályok vélt megszegése esetén a Törvényes képviselő megkaphatja a felvétel másolatát, ha azt emailben kéri a hello@makerslab.hu címen. Az Maker’s Labnak joga van megtagadni a teljesítést.

 

10.3. Kapcsolatfelvétel az oktatóval

A Diákok és a Törvényes képviselő tisztában van azzal, hogy a Diák és a Törvényes képviselő semmilyen körülmények között nem adhatja át személyes elérhetőségét az oktatónak, és az oktató sem adhatja meg a Diáknak vagy a Törvényes képviselőnek személyes kapcsolattartási adatait. Mind az órán, mind pedig az óra után az oktatóknak tilos privát módon kapcsolatot kialakítania vagy személyes kapcsolatfelvételi információkat adni a Diáknak, illetve közösségi médián keresztül ismerősi kapcsolatba kerülniük.

 

 1. PLATFORM

Amennyiben az oktatáshoz szükséges a Maker’s Lab Iskola a Kurzus vagy Workshop illetve Tábor eredményes elvégzése érdekében a Platform egyes elemeihez hozzáférést biztosít a Diák részére. A hozzáférés regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz a felhasználónevet és jelszót a Maker’s Lab Iskola biztosítja a Diák részére. A Törvényes Képviselő, továbbá korlátozottan cselekvőképes Diák esetén maga a Diák is, a regisztráció során klikkeléssel köteles elfogadni a Platform Használati Feltételeit.

 

 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS FELMONDÁSA

12.1. A jelen ÁSZF szerint létrejött határozott idejű Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg – az egy éves és a kétéves kurzus esetén is a kurzusok utolsó foglalkozásának végéig, Tábor esetén a Táborozás befejező napját követő 30. (harmincadik) napig jön létre. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása, ajánlatok, hírlevelek küldése). A Maker’s Lab Tanév kezdő napja és befejező napja nem módosítható, így a Törvényes Képviselő nem kérheti, hogy a Maker’s Lab Iskola a Szerződés szerinti szolgáltatását a Maker’s Lab Tanév kezdő napját megelőzően kezdje meg.

 

Egy éves kurzusok:

 • Buildings Blocks
 • Digital Literacy
 • Visual Programming
 • Video Maker
 • Graphic Design
 • Game Design
 • Web Development

 

Két éves kurzusok:

 • Python Jumior
 • Python Senior

 

12.2. A Maker’s Lab  Iskola jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Diák

(a)            a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor rendjét többször megsérti;

(b)            a Kurzus, a Workshop, illetve a Tábor rendjét súlyosan megsérti;

(c)            szándékosan kárt okoz;

(d)            más Diákot kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz.

Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Kurzus, a Workshop órájáról, illetve a Táborból haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Maker’s Lab Iskola a már kifizetett Díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.

 

12.3. Kurzusra létrejött Szerződés megszűnésének speciális szabályai

12.3.1. A Törvényes Képviselő a Szerződést annak határozott időtartamára való tekintettel rendes felmondással felmondani nem jogosult.

 

12.3.2. Rendkívüli felmondással jogosult írásban felmondani a Maker’s Lab Tanév során, indokolással, a Maker’s Lab Tanév valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával a Maker’s Lab iskola elfogadása esetén megszűnik. A felmondás naptári hónapjára járó Kurzus díj a Maker’s Lab  Iskolát megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondás hónapjában a Kurzus tanóráin részben vagy egészben részt vett-e.  Amennyiben a Kurzus díj egyösszegben több naptári hónapra előre kiegyenlítésre került, úgy a felmondás hónapját követő naptári hónapokra előre kifizetett Kurzus díj(ak) visszajár.

Rendkívüli felmondásra a Törvényes képviselőnek abban az esetben van lehetősége, ha a Maker’s Lab Iskola nem teljesít (a meghirdetett órák 10%-a nincsenek megtartva és az elmaradt órák pótlása nem történik meg).

 

12.3.3 A Törvényes képviselőnek lehetősége van közös megegyezéssel való felmondás kezdeményezésére a Maker’s Lab Iskola felé – irásban benyújtva, indoklással – melyet a Maker’s Lab Iskola mérlegel és közös megállapodásban írásban mindkét fél aláírásával ellátva rögzít. A megállapodásban rögzített feltételek betartására mindkét fél kötelezettséget vállal. Amennyiben a megállapodásban rögzített feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az eredeti szerződés lép ismét érvénybe.

 

12.3.4. A Maker’s Lab Iskola jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Kurzus vagy Workshop, megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Maker’s Lab Iskola kizárólag a már befizetett Kurzus vagy Workshop díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

12.4. Táborra létrejött Szerződés megszűnésének speciális szabályai

12.4.1. A Törvényes Képviselő a Szerződést bánatpénz fizetése mellett jogosult felmondani indokolás nélkül az alábbiak szerint:

(a)   ha a felmondásra a Tábor kezdő időpontját megelőző tizedik napig kerül sor, úgy a bánatpénz összege a Részvételi díj 25%-a;

(b)   ha a felmondásra a Tábor kezdő időpontját megelőző tíz napon belül kerül sor, úgy a bánatpénz összege a Részvételi díj 50%-a.

 

12.4.2. A Törvényes Képviselő igazolt, különösen indokolt esetben (pl. igazolt egészségügyi okból) jogosult a Szerződést felmondani és a Diákot a Táborból elvinni, mely esetben a Részvételi díj azon részének visszatérítésére tarthat igényt, mely arányos a Tábor teljes időtartamából a Diák elviteléig még el nem telt idővel.

 

12.4.3. A Maker’s Lab Iskola jogosult a Tábor valamennyi Szerződésének felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében a Tábor megrendezése meghiúsul. Ebben az esetben a Maker’s Lab kizárólag a már befizetett Részvételi díjakat (előlegeket) köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.

 

12.4.4. A Szerződés Tábor esetén minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Részvételi díj előlege, illetve a Részvételi díj előleggel nem fedezett része a díjbekérőben/számlában megállapított időpontig nem kerül megfizetésre, vagy annak megfizetése nem teljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az esedékesség időpontját követő első munkanapon.

 

12.5.      Amennyiben a Maker’s Lab Iskola a befizetett Díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt arra a bankszámlára utalással fizeti meg, amelyikről a Kurzus vagy Workshop díj Maker’s Lab  Iskola részére történő megfizetése elutalásra került. A visszafizetendő Díjba a Maker’s Lab Iskola esetleges igénye beszámítható.

 

12.6.      A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési Adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szerződést a Törvényes Képviselő szűnteti meg, úgy az SZK Kft. a Törvényes Képviselő Jelentkezési Adatlapon megadott e-mail címére olyan megkeresést küldjön, melynek megválaszolása esetén a Törvényes Képvisel ő tájékoztatja az SZK Kft.-t a Szerződés megszűnésének konkrét okáról.

 

 1. KÁROKOZÁS, KÁRTÉRÍTÉS

13.1. A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési Adatlap Maker’s Lab  Iskola részére való megküldésével (lásd.: 2.4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák Kurzuson vagy Workshopon való részvétele során akár tanóra alatt, akár azon kívül, illetve Tábor időtartama alatt tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni. A Törvényes Képviselő részben vagy egészben mentesülhet a kártérítési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a károkozó magatartás a Maker’s Lab Iskola Diák feletti felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartása vagy mulasztása miatt állt be. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, a Maker’s Lab Iskola, más Diák vagy bármely más harmadik személy oldalán bekövetkezett kárra.

 

13.2. A Diák károkozó magatartása esetén – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – a Maker’s Lab Iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt a Maker’s Lab Iskola – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselő is aláírhat.

 

13.3. A Maker’s Lab Iskola kizárólag azért felelős, hogy a Kurzust, a Workshopot, illetve a Tábort a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési Adatlapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben a Maker’s Lab Iskola valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére.

 

 1. NYILATKOZATOK

14.1. A Maker’s Lab Iskola a Diák, illetve a Törvényes Képviselője részére a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – a https://makerslab.hu/  honlap Maker’s Lab Iskola oldalán feltüntetett e-mail címről, a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő által megadott e-mail címre küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenettel teljesíti.

 

14.2. A Törvényes Képviselő a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait – ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – a https://makerslab.hu/   honlap Maker’s Lab Iskola oldalán feltüntetett e-mail címre köteles küldeni a Jelentkezési Adatlapon megadott e-mail címről küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenet útján.

 

14.3. Felek elfogadják, hogy amennyiben az elektronikus üzenet megfelel a 13.1., illetve 13.2. pontban írt feltételeknek, úgy az a Maker’s Lab Iskola, illetve a Törvényes Képviselő, továbbá 14. életévét betöltött Diák esetén a Diák írásbeli nyilatkozatát is tartalmazza.

 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE

15.1. A Jelen ÁSZF rendelkezései 2021. augusztus hó 01. naptól hatályosak, az azt követően létrejött Szerződések tekintetében alkalmazandóak.

 

15.2. A jelen ÁSZF esetleges módosításáról a Maker’s Lab Iskola értesíti a Törvényes Képviselőt

a módosítás hatályba lépését megelőző tizenötödik napon.

 

15.3. A jelen ÁSZF és annak módosításai elérhetőek a https://makerslab.hu/  honlapon.

 

Kelt: Budapest, 2022. november 4.

 

Géczi Márton

MakersLab Hungary Kft

képviseletében

Call Now Button